Loading...
Сет података/Општина
Опште
Број насеља
Површина (у км²)
Густина насељености (број становника / км2)
Степен развијености е-управе
Становништво
Број становника према Попису 2011
Број живорођених
Промена броја становника
Стопа укупног фертилитета
Просечна старост
Општа стопа морталитета
Унутрашње миграције
Коефицијент зависности старијег становништва
Коефицијент зависности млађег становништва
Инфрастуктура
Завршени станови од 2011. године
Укупна дужина водоводне мреже
Укупна дужина канализационе мреже
Економија/привреда
Број активних предузетника
Број основаних предузетника
Број брисаних предузетника
Број активних привредних друштава
Број основаних привредних друштава
Број брисаних привредних друштава
Број активних привредних друштава у ликвидацији
Број активних привредних друштава у стечају
Број великих предузећа
Број средњих предузећа
Број малих предузећа
Број микро предузећа
Број предузећа без ознаке за величину
Број извозника
Број регистрованих незапослених
Вредност извоза у ЕУР
Просечна нето зарада за месец
Пољопривреда
Коришћено пољопривредно земљиште у хектарима
Број газдинстава
Број условних грла
Економска величина газдниства у мил. евра
Број газдинстава која потроше више од 50% сопствених пољопривредних производа на газдинству
Образовање
Број деце у васпитно-образовним установама предшколског образовања
Број предшколских установа
Број објеката у којима се реализује програм предшколског васпитања и образовања
Број редовних основних школа, на почетку школске године
Број основних школа/одељења за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске године
Број редовних матичних основних школа на почетку школске године
Број издвојених одељења на почетку школске године
Наставници у редовним основним школама на почетку школске године
Наставници у школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске године
Број ученика у редовним основним школама на почетку школске године
Број ученика у редовним матичним основним школама на почетку школске године
Број ученика у издвојеним одељењима на почетку школске године
Број ученика основних школа за ученике за сметњама у развоју на почетку школске године
Број редовних средњих школа на почетку школске године
Број ученика у средњим школама/одељењима за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске године
Број ученика у редовним средњим школама
Број наставника у редовним средњим школама